top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKU

SILOVÉ ELEKTŘINY

PRODUKT BUDOUCNOST

(dále jen „VOPDE“)

I. Obecná ustanovení

1) Tyto VOPDE podrobněji upravují podmínky dodávek silové elektřiny (dále jen „elektřina“) z napěťové úrovně NN, uskutečňovaných na základě smluv, uzavřených v režimu převzetí odpovědnosti za odchylku podle příslušných právních předpisů, a to Smlouvy o dodávce elektřiny nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, která zahrnuje kromě dodávky elektřiny také zajištění služby distribuční soustavy (oba typy smlouvy nazývány dále v těchto VOPDE a Cenících též jen „Smlouva“ s tím, že pro potřeby konkrétního smluvního vztahu se Smlouvou v těchto VOPDE a Cenících rozumí Smlouva, která byla uzavřena s účastníkem tohoto konkrétního smluvního vztahu jako Odběratelem), uzavřené mezi držitelem licence na obchod s elektřinou č. 141328365, vydané Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ“), a to obchodní společností Česká energetická budoucnost s.r.o., se sídlem  Revoluční 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29131839, DIČ: CZ29131839, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíl C, vložka 202344 jako dodavatelem (dále jen "Dodavatel") a zákazníky kategorie C (ve smluvních a souvisejících dokumentech označováno též jako „podnikatelé“) a D (ve smluvních a souvisejících dokumentech označováno též jako „domácnosti) jako odběrateli (dále jen „Odběratel“). Uzavřením Smlouvy se tyto VOPDE stávají součástí smluvních ujednání Smlouvy. Dodavatel a Odběratel jsou dále v těchto VOPDE označováni též společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“. Pro účely Smlouvy a VOPDE se použité odborné pojmy a terminologie vykládají ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“) a jeho prováděcích a souvisejících právních předpisů a technických norem. VOPDE jsou v platném znění zveřejňovány na internetové stránce Dodavatele www.cebud.cz.

2)  Dodávka elektřiny bude prováděna podle Smlouvy, VOPDE, Ceníků Dodavatele a v souladu s EZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy. V případě kolize mají ustanovení Smlouvy před kolizními ustanoveními VOPDE a Ceníků Dodavatele přednost (s výjimkami vyplývajícími z VOPDE). Ceníky se v těchto VOPDE rozumí společně Ceník produktů pro distribuční oblast a kategorii Odběratele, se kterým je Smlouva uzavřena, sjednaný ve Smlouvě a Ceník doplňkových služeb Česká energetická budoucnost s.r.o.. Ceníkem produktů se rozumí Ceník Dodavatele, upravující ceny pro komoditu elektřina. Ceníky zveřejňuje Dodavatel na svých internetových stránkách www.cebud.cz.

3)  Předpokladem pro poskytnutí distribuce elektřiny do odběrných míst uvedených ve Smlouvě (dále též jen „OM“) je uzavření samostatné smlouvy o připojení zařízení Odběratele pro odběr elektřiny v odběrných místech uvedených ve Smlouvě k distribuční soustavě a smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy  pro tato odběrná místa s příslušným provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“), přičemž v případě uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny uzavírá smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy Dodavatel. Dodávka a odběr elektřiny se proto uskutečňuje rovněž v souladu se smlouvou o připojení zařízení Odběratele pro odběr elektřiny v odběrných místech uvedených ve Smlouvě k distribuční soustavě, smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy pro tato odběrná místa a  Pravidly provozování distribuční soustavy, platnými pro distribuční soustavu, ke které je zařízení Odběratele pro odběr elektřiny v odběrných místech uvedených ve Smlouvě připojeno (dále jen „PPDS“). PPDS jsou zpravidla zveřejněny na internetové stránce příslušného PDS.

4) Smluvní strany se zavazují poskytovat si včas všechny informace, které by měly nebo mohly mít vliv na plnění Smlouvy a rovněž  informace o změnách údajů týkajících se Smluvních stran a uvedených ve Smlouvě, které nemají vliv na její změny, např. změny identifikačních údajů Smluvní strany, osobních údajů, adresy pro doručování apod.. Opomenutí, opožděné poskytnutí nebo neposkytnutí takových informací jde k tíži povinné Smluvní strany.

5) Jestliže je Odběratel držitelem oprávnění k nabytí elektřiny osvobozené daně z elektřiny a požaduje dodávku elektřiny osvobozené od této daně v souladu s příslušnými právními předpisy (zák. č. 261/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů), musí tuto skutečnost Dodavateli prokázat předložením příslušného oprávnění. Jestliže Odběrateli zanikne oprávnění k nabytí elektřiny osvobozené od daně z elektřiny, případně dojde ke zrušení tohoto oprávnění správcem daně, je Odběratel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit písemně Dodavateli. Porušení kterékoliv z povinností Odběratele v tomto ustanovení VOPDE je podstatným porušením Smlouvy a má za následek oprávnění Dodavatele odstoupit od Smlouvy, přičemž odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Dodavatele na náhradu škody. Odběratel odpovídá Dodavateli za jakékoliv porušení povinností stanovených právními předpisy v souvislosti s nabytím elektřiny osvobozené od daně a je povinen uhradit Dodavateli škodu vzniklou porušením příslušného právního předpisu, upravujícího daňové povinnosti v souvislosti s dodávkou elektřiny a neoznámením Dodavateli o zániku či zrušení svého oprávnění k nabytí elektřiny osvobozené od daně z elektřiny.

II. Dodací podmínky

1) Dodávka elektřiny se uskuteční po uzavření Smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem ode dne zahájení dodávek sjednaného ve Smlouvě (dále jen „datum sjednaného zahájení dodávek“ nebo „den sjednaného zahájení dodávek“), pokud se Odběratel a Dodavatel nedohodnou na pozdějším datu zahájení dodávek (takto dohodnuté datum dále jen „datum pozdějšího zahájení dodávek“ nebo „den pozdějšího zahájení dodávek“). V případě, že dodávka elektřiny nebude zahájena dnem sjednaného zahájení dodávek nebo, bylo-li takové datum dohodnuto, dnem pozdějšího zahájení dodávek z důvodu porušení některé z povinností součinnosti Odběratele podle odst. 4) tohoto článku VOPDE, Dodavatel je oprávněn zahájit dodávky i kdykoliv později, bude-li pro OM u OTE, a.s. zaregistrován jako dodavatel, přičemž pro potřeby Smlouvy a VOPDE nebude den, ke kterému byly takto dodávky zahájeny považován za den sjednaného zahájení dodávek ani za den pozdějšího zahájení dodávek. Dodavatel se zavazuje dodávat Odběrateli elektřinu v kvalitě, stanovené příslušnými právními předpisy, převzít za Odběratele odpovědnost za odchylku v režimu přenesení odpovědnosti za odchylku a v případě uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny též zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet službu distribuční soustavy a Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu za odebrané množství elektřiny ve výši a způsobem určeným podle Smlouvy a v případě uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny též regulovanou cenu za službu distribuční soustavy příp. další platby dle Cenového rozhodnutí ERÚ.

2) Dodávku elektřiny plní Dodavatel jejím předáním do zařízení Odběratele pro odběr elektřiny v odběrných místech uvedených ve Smlouvě a podle technické specifikace uvedené ve Smlouvě. Dodávka elektřiny je splněna přechodem elektřiny z příslušné distribuční soustavy přes měřící zařízení do zařízení Odběratele pro odběr elektřiny v odběrných místech uvedených ve Smlouvě. V případě nedodržení kvality dodávek elektřiny a/nebo souvisejících služeb je Odběratel oprávněn uplatnit nárok na náhradu za její nedodržení podle Vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů.

3) Dodavatel si vyhrazuje právo omezit při předcházení stavu nouze a při stavu nouze dodávku elektřiny Odběrateli dle regulačního stupně, kam je tento zařazen v souladu s platnými právními předpisy. Odběratel se zavazuje dodržovat opatření přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze uvedená ve Smlouvě a PPDS, a pokud nejsou ve Smlouvě ani PPDS uvedena, rozumí se těmito opatřeními dodržování pokynů stanovených PDS.

4) Povinnosti součinnosti Odběratele: Uzavřením Smlouvy se Odběratel zavazuje ukončit smluvní vztah s předchozím dodavatelem pro OM ke dni, předcházejícímu datu sjednaného zahájení dodávek nebo, bylo-li takové datum dohodnuto, ke dni, předcházejícímu datu pozdějšího zahájení dodávek a dále se zavazuje k datu sjednaného zahájení dodávek nebo, bylo-li takové datum dohodnuto, k datu pozdějšího zahájení dodávek nemít uzavřen účinný smluvní vztah, na základě kterého má být nebo je dodávána elektřina do OM s jiným dodavatelem (vč. předchozího dodavatele) mimo Dodavatele a poskytovat Dodavateli potřebnou součinnost tak, aby Dodavatel mohl zahájit dodávky dle Smlouvy dnem sjednaného zahájení dodávek nebo, byl-li takový den dohodnut, dnem pozdějšího zahájení dodávek. Současně je Odběratel povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo zmařit zahájení dodávek Dodavatelem dle předchozí věty a postupovat tak, aby byla po celé období dodávek sjednaném Smlouvou umožněna dodávka elektřiny Dodavatelem v souladu se Smlouvou a aby nedošlo k ukončení této dodávky před uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy (dále jen „předčasné ukončení dodávek“). Povinnosti Odběratele podle předchozích dvou vět nazývány dále jen „povinnosti součinnosti“. Porušením povinností součinnosti se rozumí zejména kterékoliv z následujících jednání Odběratele: neudržování OM ve stavu, způsobilém pro dodávku a odběr elektřiny dle Smlouvy, zrušení smlouvy o připojení OM bez náhrady (tj. ukončení OM) v době účinnosti Smlouvy, takové jednání Odběratele, pro které bude zrušena nebo jinak ukončena smlouva o připojení OM (tj. ukončeno  OM) v době účinnosti Smlouvy, takové porušení povinností Odběratele, pro které bude v období dodávek sjednaném Smlouvou přerušena dodávka elektřiny do OM podle čl. VI., odst. 1) VOPDE déle než 30 dnů, jakékoliv jednání (vč. nečinnosti) Odběratele, v důsledku kterého nebo v souvislosti se kterým nebude k datu sjednaného zahájení dodávek nebo, bylo-li takové datum dohodnuto, k datu pozdějšího zahájení dodávek pro OM u operátora trhu (dále jen „OTE, a.s.“) jako dodavatel zaregistrován Dodavatel, neukončení smluvního vztahu s předchozím dodavatelem pro OM ke dni, bezprostředně předcházejícímu datu sjednaného zahájení dodávek nebo, bylo-li takové datum dohodnuto, datu pozdějšího zahájení dodávek, uzavření smluvního vztahu, na základě kterého má být nebo je dodávána elektřina do OM, a který bude účinný k datu sjednaného zahájení dodávek nebo, bylo-li takové datum dohodnuto, k datu pozdějšího zahájení dodávek s jiným dodavatelem (vč. předchozího dodavatele) mimo Dodavatele, jakékoliv jednání Odběratele, v důsledku kterého nebo v souvislosti se kterým dojde v době účinnosti Smlouvy k přepisu OM na jinou osobu na místo Odběratele nebo ke změně dodavatele, v rámci které bude kdykoliv v období dodávek sjednaném Smlouvou pro OM na místo Dodavatele u OTE, a.s. jako dodavatel zaregistrován jiný dodavatel, přičemž k nevyužití případné zákonné možnosti Dodavatele zabránit této změně dodavatele se nepřihlíží nebo odběr elektřiny Odběratelem od jiného dodavatele, a to i vedle Dodavatele v OM v období dodávek sjednaném Smlouvou nebo v jeho části. Předchozím dodavatelem se rozumí dodavatel, který je registrován u OTE, a.s. jako dodavatel elektřiny Odběrateli pro OM ke dni podpisu Smlouvy. Obdobím dodávek sjednaným Smlouvou se rozumí doba počínající od data sjednaného zahájení dodávek nebo, bylo-li takové datum dohodnuto, od data pozdějšího zahájení dodávek a po zahájení dodávek doba počínající od data skutečného zahájení dodávek dle Smlouvy a končící posledním dnem sjednané doby trvání Smlouvy. V případě, že dodávky podle Smlouvy nebyly zahájeny dnem sjednaného zahájení dodávek nebo, bylo-li takové datum dohodnuto, dnem pozdějšího zahájení dodávek a rovněž v případě, že v období dodávek sjednaném Smlouvou byla ukončena platnost se Smlouvou související registrace Dodavatele jako dodavatele do OM nebo Odběratele jako odběratele v OM nebo OM jako OM, do kterého má být dle Smlouvy dodávána elektřina u OTE, a.s. se má za to, že Odběratel povinnost součinnosti označenou Dodavatelem porušil. Nebudou-li dodávky zahájeny dnem sjednaného zahájení dodávek nebo, byl-li takový den dohodnut, dnem pozdějšího zahájení dodávek nebo dojde-li k předčasnému ukončení dodávek, a to z důvodu nebo v souvislosti s porušením kterékoliv z povinností součinnosti, nebude neposkytování dodávek nebo zahájení poskytování dodávek po dni sjednaného zahájení dodávek nebo, byl-li takový den dohodnut, po dni pozdějšího zahájení dodávek považováno za porušení povinností Dodavatele a Dodavatel v těchto případech nenese žádnou odpovědnost za škody, které případně Odběrateli a/nebo třetí osobě vzniknou. V případě porušení kterékoliv z povinností součinnosti je Dodavatel oprávněn uplatnit na Odběrateli a bude-li uplatněna je Odběratel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu, sjednanou pro tyto případy ve Smlouvě.  Odběratel bere na vědomí, že porušení kterékoliv z  povinností součinnosti podle tohoto odstavce je podstatným porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy, které opravňuje Dodavatele k odstoupení od Smlouvy.

III. Cena a platební podmínky

1) Pokud Smlouva nebo VOPDE nestanoví jinak, je Odběratel povinen zaplatit cenu za odebranou silovou elektřinu stanovenou individuálním ujednáním ve Smlouvě a není-li takového ujednání pak cenu, stanovenou Ceníkem produktů Dodavatele pro distribuční oblast a kategorii Odběratele, se kterým je Smlouva uzavřena, sjednaným ve Smlouvě. Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případech, kdy je jednotková cena za 1MWh komodity určována výpočtem za použití hodnot F PXE CZ BL CAL a ČNB dle definic ve Smlouvě resp. v Ceníku produktů Dodavatele pro distribuční oblast a kategorii Odběratele, se kterým je Smlouva uzavřena (Ceník "BUDOUCNOST"), sjednaném ve Smlouvě, může v důsledku změn těchto hodnot nebo jen některé z nich v jednotlivých kalendářních letech, ve kterých budou realizovány dodávky na základě Smlouvy dojít jak ke snížení, tak ke zvýšení jednotkové ceny za 1MWh komodity. V případě uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny je odběratel povinen zaplatit také cenu za službu distribuční soustavy příp. další platby, jak jsou stanoveny ERÚ v Cenovém rozhodnutí ERÚ, přičemž Dodavatel a Odběratel nejsou oprávněni dohodnout si jinou jejich výši. K cenám uvedeným shora se připočítává daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, popřípadě další daně a poplatky, stanovené příslušnými právními předpisy, a to ve výši a způsobem, jak stanoví příslušný právní předpis. Ceníky produktů Dodavatele a aktuální ceny za službu distribuční soustavy  příp. další platby, jak jsou stanoveny ERÚ v Cenovém rozhodnutí ERÚ jsou zveřejněny na webovém portálu Dodavatele www.cebud.cz..

2) Vyúčtování dodávky elektřiny a služby distribuční soustavy se provádí fakturou za každé odběrné místo zvlášť v souladu s platnými právními předpisy. Zůčtovací (fakturační) období (měsíční, roční) určí Dodavatel Odběrateli s přihlédnutím k povaze odběru v souladu s PPDS, platnými pro distribuční soustavu, ke které je zařízení Odběratele pro odběr elektřiny v odběrných místech uvedených ve Smlouvě připojeno. Faktura bude obsahovat hodnotu spotřeby, finanční vypořádání zaplacených záloh, předepsanou hodnotu záloh na následující nejbližší zůčtovací období a ostatní náležitosti, stanovené platnými právními předpisy a bude odeslána Odběrateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. Nedoplatek vyplývající z vyúčtovací faktury je splatný do 14 dnů od jejího odeslání Odběrateli. Přeplatek vyplývající z vyúčtovací faktury je Dodavatel v případě Odběratele kategorie D oprávněn započíst do zálohových plateb na dodávku elektřiny v následujícím zúčtovacím období. V případě Odběratele kategorie C a pokud nedošlo k započtení přeplatku dle předchozí věty rovněž v případě Odběratele kategorie D Dodavatel vrátí přeplatek Odběrateli ve lhůtě dle předchozí věty.

3) Na cenu za dodávku elektřiny a službu distribuční soustavy je Odběratel povinen hradit pravidelné zálohové platby (dále jen “zálohy”). Na zálohy vystaví Dodavatel Odběrateli sdruženou fakturu nazvanou "platební kalendář" s rozpisem za každé odběrné místo Odběratele, a to vždy maximálně na období dvanácti kalendářních měsíců (dále jen „platební kalendář“). Při změně fakturačního cyklu, výše záloh, bankovního spojení Dodavatele apod. bude Smlouva změněna vystavením nového platebního kalendáře Dodavatelem Odběrateli.

4)  Celkovou výši záloh stanoví Dodavatel v rozsahu spotřeby za předchozí srovnatelné zúčtovací období, zjištěné z poslední (-ch) faktury (faktur) za dodávku elektřiny (v případě uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny vč. služby distribuční soustavy) maximálně však do výše důvodně předpokládané spotřeby elektřiny (v případě uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny vč. služby distribuční soustavy) na následující zůčtovací období. Dodavatel je oprávněn změnit výši záloh při změně výše spotřeby oproti předchozímu srovnatelnému období a rovněž při změně cen za elektřinu a/nebo za službu distribuční soustavy, které jsou předmětem fakturace zasláním nového „platebního kalendáře" Odběrateli.

5) Splatnost záloh:

• v případě měsíční fakturace jsou splatné do 15. kalendářního dne v měsíci, uvedeném v "platebním kalendáři",
• v případě roční fakturace jsou Dodavatelem zpravidla rozloženy ve dvanácti splátkách uvedených v "platebním kalendáři".

6) Rozhodným datem pro posouzení dodržení splatnosti plateb je datum připsání dlužné částky na účet Dodavatele v případě nedoplatku resp. zálohy a na účet Odběratele v případě přeplatku. Pokud připadne den splatnosti platby na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu, je dnem splatnosti první pracovní den po dni pracovního volna nebo po dni pracovního klidu.

7) Všechny platby se provádějí bezhotovostně převodem na bankovní účet oprávněné Smluvní strany, uvedený ve Smlouvě, pokud se Odběratel s Dodavatelem nedohodnou jinak. Ve Smlouvě lze dohodnout zejména následující způsoby plateb za dodávku elektřiny a službu distribuční soustavy:

a) přímé inkaso z bankovního účtu kdy Odběratel sjedná u svého peněžního ústavu souhlas s inkasem ve prospěch bankovního účtu Dodavatele,

b) bezhotovostní převod nebo složení částky na účet Dodavatele,

c) SIPO (pouze pro úhradu záloh) kdy Odběratel sjedná u provozovatele poštovních služeb Sdružené inkaso plateb obyvatelstva a Odběratel hradí platby dle platebního dokladu SIPO, který mu zasílá provozovatel poštovních služeb,

d) poštovní poukázka.

8) V bankovním styku jsou Smluvní strany povinny používat variabilní symbol uvedený na příslušném dokladu (faktura za elektřinu resp. platební kalendář).

9) Pokud Odběratel využívající jiný než inkasní způsob platby poukáže platbu s nesprávným variabilním symbolem, nebo ji poukáže na jiný bankovní účet, než jak je uvedeno na faktuře, platba bude považována za nerealizovanou. Veškeré platby, které Dodavatel obdržel od Odběratele v jiné, než fakturou nebo platebním kalendářem účtované výši nebo s nesprávným variabilním symbolem nebo na jiný bankovní účet než je uvedeno na faktuře je Dodavatel oprávněn započíst na úhradu kteréhokoliv ze splatných peněžitých závazků, které má Odběratel vůči Dodavateli, a to dle svého uvážení.

10) Pro účely Smlouvy a těchto VOPDE se fakturou rozumí daňový doklad, vystavený v souladu s příslušnými právními předpisy.

11) Dodavatel si vyhrazuje právo zpoplatnit a Odběratel se zavazuje, budou-li mu vyúčtovány, uhradit paušální částkou dle Ceníku doplňkových služeb Česká energetická budoucnost s.r.o. (dále též jen „CDS“) náklady, spojené se zahájením přerušení, přerušením, obnovením nebo ukončením dodávky elektřiny v případě neoprávněného odběru a náklady upomínek a výzev k úhradě dlužných částek nebo k plnění jiných povinností Odběratele, vyplývajících ze Smlouvy nebo platných právních předpisů, které se na smluvní vztah, založený Smlouvou vztahují.

IV. Měření dodávek elektřiny a odečty

1) Měření dodávek elektřiny, způsob měření, druh měřícího zařízení a jeho umístění, frekvence odečtů, předávání výsledků měření apod., se řídí platnými a účinnými PPDS a obecně závaznými právními předpisy a je zajišťováno příslušným PDS.

2) Odběratel je povinen PDS nebo jím pověřeným osobám umožnit přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného elektrického zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení, bude-li k tomu vyzván alespoň 15 dnů předem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem (např. vývěskou v budově, kde se OM nachází). V případě, kdy Odběratel opakovaně bez vážného důvodu neumožnil přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného elektrického zařízení, přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 dnů předem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván (např. vývěskou v budově, kde se OM nachází), má Dodavatel nárok na smluvní pokutu sjednanou pro tyto případy ve Smlouvě. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok Dodavatele na úhradu dalších sjednaných smluvních pokut.

V. Reklamace

1) Odběratel je oprávněn reklamovat u Dodavatele chyby nebo omyly při vyúčtování plateb, měření apod. podle Smlouvy. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury nebo zálohy.

2) Reklamace se uplatňuje písemně u Dodavatele, a to jejím doručením na adresu sídla Dodavatele, uvedenou v záhlaví Smlouvy, pokuď ve Smlouvě není uvedena jiná adresa pro korespondenci. Reklamace bude obsahovat zejména:

a) identifikaci reklamujícího Odběratele;

b) identifikační údaje reklamované faktury, vč. variabilního symbolu, a je-li reklamováno měření, také EAN kód odběrného místa, číslo elektroměru a zjištěné stavy;

c) přesný popis reklamované skutečnosti a odůvodnění reklamace, včetně případné dokumentace a další důležité skutečnosti rozhodné pro posouzení reklamace;

d) podpis reklamujícího Odběratele nebo jeho oprávněného zástupce, není-li reklamováno prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Případné rozšíření nároků a uplatnění nových nároků, které bude následovat po uplatnění reklamace bude považováno za novou reklamaci.

3) Odběratel je oprávněn písemně reklamovat rozpis záloh dle platebního kalendáře na příslušné období z důvodu jejich nepřiměřenosti nejpozději do splatnosti první takto předepsané zálohy.

4) Dodavatel, vůči kterému je reklamace uplatněna, tuto přešetří a výsledek šetření oznámí písemně reklamujícímu Odběrateli ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla reklamace Dodavateli doručena. Byla-li reklamace oprávněná, bude provedeno vzájemné vypořádání rozdílů v platbách obdobně, jak je uvedeno v čl. III., odst. 2) a násl. VOPDE, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace Dodavateli, není-li stanoveno právním předpisem jinak. V případě reklamace jiných skutečností, než vyúčtování plateb elektřiny, se postupuje obdobně. Spočívá-li důvod reklamace vyúčtování dodávky elektřiny ve vyúčtování služby distribuční soustavy a Dodavatel ve lhůtě podle věty prvé tohoto odstavce reklamuje vyúčtování služby distribuční soustavy ve vztahu k PDS, lhůty shora podle tohoto odstavce po dobu vyřizování reklamace vyúčtování služby distribuční soustavy u PDS neběží.

VI. Omezení, přerušení a ukončení dodávky elektřiny

1) Dodavatel je oprávněn ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny Odběrateli bez nároku Odběratele na náhradu škody, nebo ušlého zisku v kterémkoliv odběrném místě uvedeném ve Smlouvě v souladu s § 30 EZ při neoprávněném odběru elektřiny ve smyslu ustanovení § 51 EZ. Ukončení nebo přerušení dodávky elektřiny může být provedeno bezprostředně po zjištění neoprávněného odběru. Dodavatel odpovídá za způsobenou škodu Odběrateli pouze v případě závažného a úmyslného porušení smluvních povinností ze strany Dodavatele.

2) PDS je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku elektřiny bez nároku Odběratele na náhradu škody nebo ušlého zisku v kterémkoliv odběrném místě uvedeném ve Smlouvě v souladu s EZ a prováděcími a souvisejícími předpisy v nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu. Omezení a/nebo přerušení dodávky elektřiny, ke kterému dojde v souvislosti s uplatněním oprávnění PDS podle tohoto odstavce není porušením smluvních povinností Dodavatele a Odběrateli z něj vůči Dodavateli nevznikají žádné nároky.

VII. Ukončení smlouvy

1) Smlouva se uzavírá na dobu v ní sjednanou s tím, že po zahájení dodávek dle Smlouvy se tato doba počítá od data zahájení dodávek a s tím, že Smlouva skončí uplynutím sjednané doby pouze v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran doručí druhé Smluvní straně písemné oznámení, že trvá na ukončení Smlouvy ke dni uplynutí doby trvání Smlouvy, a že toto oznámení bude splňovat podmínky uvedené v odst. 10) tohoto článku VOPDE a bude doručeno druhé Smluvní straně nejdříve čtyři měsíce a nejpozději tři měsíce před uplynutím doby, na kterou je Smlouva aktuálně uzavřena. K oznámení podle první věty tohoto odstavce, doručenému dříve než čtyři měsíce a později než tři měsíce před uplynutím doby, na kterou je Smlouva aktuálně uzavřena nebo nesplňujícímu podmínky uvedené v odst. 10) tohoto článku VOPDE se nepřihlíží tj. k ukončení Smlouvy uplynutím doby, na kterou je Smlouva aktuálně uzavřena na základě takového oznámení nedojde. Pokud Odběratel nebo Dodavatel nedoručí oznámení v souladu s ujednáními v první větě tohoto odstavce druhé Smluvní straně, sjednaná doba trvání Smlouvy se dnem marného uplynutí lhůty pro doručení oznámení o trvání na ukončení Smlouvy automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na jakou byla uzavřena původně před jejím prvním prodloužením, počítáno ode dne uplynutí doby, na kterou byla Smlouva aktuálně uzavřena před jejím automatickým prodloužením a současně, od prvního dne následujícího po dni uplynutí doby, na kterou byla Smlouva aktuálně uzavřena před jejím automatickým prodloužením je Dodavatel oprávněn uplatnit a v případě, že bude Dodavatelem uplatněna je Odběratel povinen zaplatit namísto ceny za odebranou silovou elektřinu, stanovené individuálním ujednáním ve Smlouvě nebo stanovené Ceníkem produktů Dodavatele pro distribuční oblast a kategorii Odběratele, se kterým je Smlouva uzavřena, sjednaným ve Smlouvě cenu za odebranou silovou elektřinu, stanovenou Ceníkem produktů Dodavatele "BUDOUCNOST" pro distribuční oblast a kategorii Odběratele, se kterým je Smlouva uzavřena, platným k prvnímu dni následujícímu po dni uplynutí doby, na kterou byla Smlouva aktuálně uzavřena před jejím automatickým prodloužením a zveřejněným na webovém portálu Dodavatele www.cebud.cz, to vše i opakovaně.  Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že při aplikaci ujednání tohoto odstavce týkajících se doby trvání Smlouvy a ceny za odebranou silovou elektřinu se ustanovení čl. I., odst. 2), druhá věta VOPDE nepoužije, t.j. tato ujednání tohoto odstavce mají v případě rozporu před ujednáními ve Smlouvě přednost vyjma případů, kdy je ve Smlouvě použití těchto ujednání tohoto odstavce (i jednotlivě) výslovně vyloučeno, přičemž tato vyjímka platí pouze ohledně toho ujednání, kterého se výslovné vyloučení týká a současně se výslovně sjednává, že v případě zvýšení ceny za dodávku elektřiny v důsledku uplatnění ceny stanovené Ceníkem produktů Dodavatele "BUDOUCNOST" podle podle třetí věty tohoto odstavce se nejedná o zvýšení ceny ve smyslu čl. VII., odst. 7) a čl. X., odst. 9 resp. 9b) resp. 9c) VOPDE resp. § 11a, odst. 5 a násl. EZ, které by zakládalo právo Odběratele podle těchto ustanovení od Smlouvy odstoupit. Dodavatel tímto upozorňuje Odběratele, že v souladu s EZ v případě Smlouvy, kterou při změně dodavatele uzavřel Odběratel v postavení spotřebitele s Dodavatelem distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Dodavatele, je Odběratel oprávněn bez sankce vypovědět Smlouvu ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána Dodavateli. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

2) V případě podstatného porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy ze strany Odběratele nebo je-li z důvodů nečinnosti nebo neplnění povinností Odběratele přerušena dodávka elektřiny podle čl. VI., odst. 1) VOPDE déle než 30 dnů nebo je-li déle než 30 dnů přerušena dodávka elektřiny ze strany PDS z důvodu neoprávněného odběru elektřiny nebo z důvodu jiného porušení povinností Odběratele vůči Dodavateli či PDS je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dodavatel oznámí odstoupení od Smlouvy OTE, a.s.. Odstoupení je účinné dnem, stanoveným v písemném oznámení Dodavatele o odstoupení ne však dříve, než toto oznámení bude doručeno Odběrateli.

3) Za podstatné porušení povinnosti vyplývajících ze Smlouvy ze strany Odběratele se považuje zejména:

a) prodlení Odběratele se splněním závazku vůči Dodavateli trvající déle než 14 dnů, zejména prodlení se zaplacením zálohy, faktury za dodávku elektřiny nebo za sdružené služby dodávky elektřiny, smluvní pokuty, vyúčtovaného úroku z prodlení nebo náhrady škody, nákladů spojených s upomínáním, zahájením přerušení, přerušením, zajištěním obnovení nebo s ukončením dodávky elektřiny;

b) porušení povinnosti, které je jako podstatné porušení povinnosti zvlášť specifikováno ve Smlouvě nebo VOPDE;

c) porušení povinnosti, v jehož důsledku vznikne Dodavateli škoda.

4) V případě podstatného porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy ze strany Dodavatele je Odběratel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dodavatel oznámí odstoupení Odběratele od Smlouvy OTE, a.s.. Odstoupení je účinné desátým dnem ode dne, kdy písemné oznámení Odběratele o odstoupení dojde Dodavateli nebo pozdějším dnem stanoveným v tomto oznámení.

5) Za podstatné porušení povinnosti ze Smlouvy ze strany Dodavatele se považuje zejména:

a) bezdůvodné ukončení dodávky elektřiny;

b) bezdůvodné neposkytování nebo nezajištění služby distribuční soustavy (platí pouze v případě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny);

c) prodlení se zaplacením splatného závazku Dodavatele vůči Odběrateli trvající déle než 14 dnů od doručení písemné výzvy (upomínky) k zaplacení Dodavateli (netýká se přeplatků, převedených do následujícího zúčtovacího období);

d) porušení povinnosti, které je jako podstatné porušení povinnosti zvlášť specifikováno ve Smlouvě nebo VOPDE.

6) Dodavatel tímto upozorňuje Odběratele, že v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “NOZ”) ve spojení s EZ:

a) pokud byla Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku nebo pokud byla Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele, může Odběratel, je-li spotřebitelem ve smyslu NOZ od Smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření, přičemž v případě, že již byly zahájeny dodávky elektřiny resp. sdružených služeb dle uzavřené Smlouvy, zaplatí zákazník Dodavateli za dodávky uskutečněné do doby jejich ukončení sjednanou cenu;

b) lhůta k uplatnění práva na odstoupení podle písm. a) tohoto odstavce je zachována, pokud bylo odstoupení od Smlouvy písemně odesláno před uplynutím lhůty pro odstoupení. Právo na odstoupení je nutné uplatnit u Dodavatele v jeho sídle, jež je uvedeno ve Smlouvě a v čl. I., odst. 1) VOPDE. Právo na odstoupení lze uplatnit pomocí vzorového formuláře zveřejněného na internetové stránce Dodavatele www.cebud.cz. Použití tohoto formuláře není povinné, oznámení o odstoupení však musí být vždy formulováno tak, aby jednoznačně vyjadřovalo vůli Odběratele ukončit konkrétní smluvní vztah a musí obsahovat rovněž údaje dle odst. 10) tohoto čl. VOPDE.

7) Odběratel může odstoupit od Smlouvy také v případech a za podmínek uvedených v ustanovení čl. X., odst. 9), 9a), 9b) a 9c) VOPDE jako vyslovení nesouhlasu se změnami VOPDE resp. se zvýšením ceny za dodávku elektřiny.

8) Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je-li příslušným soudem zahájeno insolvenční řízení s Odběratelem jako dlužníkem, a to kdykoliv po zahájení insolvenčního řízení, a to i během lhůty stanovené insolvenčním zákonem insolvenčnímu správci k vyjádření, že smlouvu splní.  Odběratel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je-li příslušným soudem v rámci insolvenčního řízení prohlášen úpadek Dodavatele, a to kdykoliv po prohlášení úpadku Dodavatele, a to i během lhůty stanovené insolvenčním zákonem insolvenčnímu správci k vyjádření, že smlouvu splní. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně nebo pozdějším dnem stanoveným v tomto oznámení; odstoupení od Smlouvy musí být v souladu s příslušnými právními předpisy; Dodavatel oznámí odstoupení od Smlouvy kterékoliv ze Smluvních stran podle tohoto odstavce VOPDE OTE, a.s..

9) V případech a za podmínek uvedených v odst. 12) tohoto článku VOPDE může být Smlouva ukončena také vzájemnou písemnou dohodou Smluvních stran (případy, kdy Odběratel nezahájí nebo ukončí odběr elektřiny v odběrném místě z důvodu změny sídla, bydliště, převodu nemovitosti apod. a rovněž případy zániku odběrného místa působením vyšší moci).

10) Oznámení o ukončení Smlouvy podle odst. 1) tohoto článku VOPDE, výpověď Smlouvy a oznámení o odstoupení od Smlouvy musí obsahovat identifikaci Odběratele dle údajů ve Smlouvě příp. dle údajů, sdělených Odběratelem Dodavateli po uzavření Smlouvy, a to v rozsahu jméno příjmení/název, datum narození/IČ a adresa trvalého bydliště/sídla, přesnou identifikaci odběrného místa, kterého se ukončení Smlouvy týká, a to v rozsahu EAN kód a adresa odběrného místa a jednoznačně vyjádřenou vůli jednající Smluvní strany ukončit s druhou Smluvní stranou smluvní vztah vč. označení právního jednání (úkonu), kterým má být smluvní vztah ukončen. Smluvní strany se dohodly, že právní jednání, uvedená v předchozí větě tohoto odstavce, která neobsahují všechny náležitostí jak jsou uvedeny v předchozí větě tohoto odstavce jsou absolutně neplatná a nevyvolávají žádné účinky.

11) Odběratel je oprávněn ke dni ukončení účinnosti Smlouvy udělat mimořádný odečet měřicího zařízení a jeho stav bude koncovým stavem pro tuto Smlouvu. Tím není dotčeno právo Dodavatele vyúčtovat dodávku elektřiny dle hodnot odběru a dodávky zjištěných PDS.

12) V případě, že dodávky nebude možné zahájit k datu sjednaného zahájení dodávek nebo, bylo-li takové datum dohodnuto, k datu pozdějšího zahájení dodávek nebo má dojít k ukončení dodávek před uplynutím doby trvání Smlouvy z důvodu, že Odběratel pozbude právní titul k užívání OM nebo že dojde k ukončení OM v souvislosti s odstraněním stavby a rovněž v případě, že dodávky nebude možné zahájit k datu sjednaného zahájení dodávek nebo, bylo-li takové datum dohodnuto, k datu pozdějšího zahájení dodávek nebo dojde k ukončení dodávek před uplynutím doby trvání Smlouvy z důvodu ukončení OM jeho zánikem působením vyšší moci (vše dále jen "zánik odběru"), Odběratel je oprávněn, v případě splnění všech podmínek uvedených níže, ohledně takového OM ukončit s Dodavatelem smluvní vztah dohodou (dále jen "Dohoda"). Podmínky vzniku nároku Odběratele na uzavření Dohody: Odběratel doručí Dodavateli písemné oznámení o zániku odběru nejméně třicet kalendářních dnů přede dnem, kdy Odběratel pozbude právní titul k užívání OM nebo kdy dojde k ukončení OM v souvislosti s odstraněním stavby a v případě ukončení OM jeho zánikem působením vyšší moci do třiceti kalendářních dnů ode dne zániku OM (dále jen “písemné oznámení o zániku odběru”) a písemné oznámení o zániku odběru bude obsahovat identifikaci Odběratele v rozsahu jméno příjmení/název, datum narození/IČ a adresa trvalého bydliště/sídla, přesnou identifikaci OM, kterého se zánik odběru týká v rozsahu EAN OM a adresa OM, popis skutečností svědčících o zániku odběru v OM, kterého se zánik odběru týká z některého z důvodů shora v tomto odstavci vč. data, kdy bude nebo bylo OM ukončeno nebo kdy Odběratel pozbude právní titul k jeho užívání a jednoznačně vyjádřenou vůli Odběratele ukončit s Dodavatelem smluvní vztah ohledně tohoto OM a k písemnému oznámení o zániku odběru budou v době jeho doručení Dodavateli přiloženy dokumenty, jednoznačně prokazující zánik odběru v OM, kterého se zánik odběru týká z některého z důvodů shora v tomto odstavci ke dni, uvedenému v písemném oznámení o zániku odběru, přičemž pro posouzení průkaznosti dokumentů je rozhodná vůle Dodavatele a nejpozději ode dne doručení písemného oznámení o zániku odběru Dodavateli nebude mít Odběratel vůči Dodavateli žádné dluhy vč. dluhů, vyplývajících z vystavených avšak dosud nesplatných faktur a vč. dluhů z jiných právních titulů než je Smlouva a nejpozději ode dne doručení písemného oznámení o zániku odběru Dodavateli se Odběratel vůči Dodavateli nedopustí neoprávněného odběru elektřiny nebo jiného podstatného porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy ani podstatného porušení své povinnosti vůči Dodavateli, vyplývající z jiného právního titulu než je Smlouva. Písemné oznámení o zániku odběru bude považováno za návrh Dohody (dále jen "Návrh") a k jejímu uzavření dojde doručením písemné akceptace Návrhu ze strany Dodavatele Odběrateli s tím, že obsahem Dohody je ukončení Smlouvy ve vztahu k OM, které má být nebo bylo ukončeno, a to ke dni, kdy má být nebo bylo OM ukončeno nebo kdy má Odběratel pozbýt právní titul k jeho užívání. V případě nesplnění kterékoliv z podmínek vzniku nároku Odběratele na uzavření Dohody není Dodavatel povinen Návrh akceptovat. V případě uzavření Dohody nárok na smluvní pokutu za porušení povinnosti součinnosti, uvedenou v textu Smlouvy resp. v čl. II., odst.  4) VOPDE nevzniká resp. již vzniklý nárok na smluvní pokutu zanikne.

VIII. Úrok z prodlení

1) Smluvní strana, která je v prodlení s úhradou peněžitého závazku je povinna uhradit druhé Smluvní straně smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2) Úrok z prodlení bude vyúčtován oprávněnou Smluvní stranou kdykoliv po uplynutí data splatnosti příslušného peněžitého závazku a bude uhrazen povinnou Smluvní stranou do data splatnosti uvedeného na vyúčtování.

IX. Řešení sporů

1) V případě vzniku sporů ze Smlouvy se Smluvní strany zavazují přijmout veškerá dostupná opatření, zajišťující jejich vyřešení. Spory vzniklé ze Smlouvy se zavazují Smluvní strany vypořádat přednostně vzájemnou dohodou a v případě, že k dohodě nebo smíru nedojde, bude takový spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu resp. ERÚ (v případech a za podmínek, kdy je podle EZ dána příslušnost ERÚ).

2) Dodavatel tímto upozorňuje Odběratele, který je spotřebitelem ve smyslu NOZ, že v souladu s EZ na návrh Odběratele, který je spotřebitelem ERÚ rozhoduje:

- spory o plnění povinností ze Smlouvy

- o určení, zda právní vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo. Internetová adresa ERÚ je www.eru.cz

X. Závěrečná ustanovení

1) Ve Smlouvě mohou Smluvní strany sjednat podmínky, odchylující se od těchto VOPDE s výjimkami, vyplývajícími z VOPDE.

2) V případě, že se některá ustanovení těchto VOPDE nebo Smlouvy dostanou do rozporu s kogentními ustanoveními platných právních předpisů, relevantních pro uzavřenou Smlouvu nebo rozhodnutími příslušných státních orgánů České republiky, relevantními pro uzavřenou Smlouvu, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení VOPDE a Smlouvy. V případech rozporu kogentních ustanovení zákonné úpravy, relevantní pro uzavřenou Smlouvu (t.j. úpravy, vyplývající z právních předpisů ve znění, relevantním pro uzavřenou Smlouvu) a úpravy dané VOPDE (zejména z důvodů novelizací zákonné úpravy po zveřejnění těchto VOPDE) a Smlouvou se pro smluvní vztah, založený Smlouvou použije ohledně takovým rozporem dotčeného práva a/nebo povinnosti na místo úpravy VOPDE a Smlouvy shora uvedené kogentní ustanovení.

3) Ujednání o smluvních pokutách a o úroku z prodlení nemají vliv na samostatný nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody t.j. tyto nároky se na náhradu škody nezapočítávají. Odstoupením od Smlouvy nezaniká právo oprávněné Smluvní strany na náhradu škody ani na sjednané smluvní pokuty, ujednání týkající se vzniku nároku na sjednané smluvní pokuty, výpočtu smluvních pokut a uplatnění nároku na sjednané smluvní pokuty jakož i povinnosti k úhradě smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrady škody zůstávají i nadále v platnosti.

4) Ve věcech neupravených VOPDE a/nebo Smlouvou a/nebo Ceníky Dodavatele se závazkový vztah založený Smlouvou řídí právním řádem České republiky, zejména pak EZ, NOZ a příslušnými prováděcími a souvisejícími právními předpisy.

5) Údaje a informace obchodního charakteru, které vyplývají z uzavřené Smlouvy nebo byly získány kteroukoliv Smluvní stranou při činnostech zajišťujících naplnění Smlouvy, považují Smluvní strany za důvěrné. Dodavatel a Odběratel se zavazují, že tyto důvěrné informace budou chránit a utajovat před třetími osobami, s výjimkou poskytování údajů na základě platných právních předpisů a/nebo z důvodu zabezpečení výkonu práv a plnění povinností kterékoliv ze Smluvních stran majících původ ve Smlouvě.

6) Dodavatel a Odběratel se dále zavazují, že neposkytnou Smlouvu jako celek nebo její část (která není veřejně známa) a neveřejné informace plynoucí z jejich smluvního vztahu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany kromě případu, kdy jim poskytnutí Smlouvy (nebo její části) nebo informace třetí osobě určuje příslušný právní předpis nebo pokud se tak děje z důvodu zabezpečení výkonu práv a plnění povinností kterékoliv ze Smluvních stran majících původ ve Smlouvě a případů, stanovených ve Smlouvě nebo VOPDE.

7) S ohledem na plnění povinností ze Smlouvy a povinností vyplývajících z právních předpisů a rovněž s ohledem na ochranu oprávněných zájmů Dodavatele Dodavatel zpracovává identifikační a kontaktní údaje a některé další údaje (dále též jen "osobní údaje"), které mu Odběratel v souvislosti s uzavřením Smlouvy poskytl. Podrobné informace o zpracování osobních údajů včetně práv Odběratele jako subjektu údajů jsou uvedeny na internetových stránkách Dodavatele www.cebud.cz nebo v dokumentech určených Odběrateli.

8) Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely uzavření Smlouvy, poskytování plnění ze Smlouvy, jejího ukončení a uplatňování práv ze Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“).

9) Dodavatel je oprávněn, a to i opakovaně měnit obchodní podmínky a/nebo zvýšit ceny vydáním nového znění VOPDE, Ceníků, resp. písemným oznámením Odběrateli o zvýšení ceny stanovené individuálním ujednáním ve Smlouvě z důvodu změn legislativy, podmínek na trhu s energiemi a/nebo na finančních trzích (zejména v případě neočekávaných kurzových změn), inovace poskytovaných služeb, nutnosti ošetření rizik smluvního vztahu či za účelem oboustranně vyvážené optimalizace právních vztahů s Odběrateli. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že ustanovení čl. I., odst. 2), druhá věta VOPDE se při aplikaci ustanovení čl. X., odst. 9), 9a), 9b) a 9c) nepoužije, t.j. ustanovení čl. X., odst. 9), 9a), 9b) a 9c) VOPDE mají v případě rozporu před ujednáními ve Smlouvě přednost vyjma případů, kdy je ve Smlouvě použití těchto ustanovení (i jednotlivě) výslovně vyloučeno, přičemž tato vyjímka platí pouze ohledně toho ujednání, kterého se výslovné vyloučení týká.

9a) Změny (nové znění) VOPDE resp. CDS Dodavatel zveřejní nejpozději třicátý den přede dnem účinnosti změny (nového znění), a to způsobem umožňující dálkový přístup (na své webové adrese www.cebud.cz). Odběratel je povinen se se změnami (novým zněním) VOPDE resp. CDS seznámit. Odběratel je oprávněn bez uvedení důvodu písemně odstoupit od Smlouvy do 3 měsíců od změny VOPDE resp. CDS. To však neplatí, pokud Dodavatel oznámí Odběrateli změnu nejpozději třicátý den před dnem účinnosti takové změny a současně Odběratele poučí o jeho právu na odstoupení od Smlouvy. V takovém případě je Odběratel oprávněn bez uvedení důvodu písemně odstoupit od Smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změny. Neprojeví-li Odběratel včas písemně vůli od Smlouvy odstoupit, stávají se změny (nové znění) VOPDE resp. CDS závazné pro další smluvní vztah podle Smlouvy ode dne jejich účinnosti. To platí i v případě, kdy Odběratel učiní vůči Dodavateli jiné právní jednání, představující akceptaci změny VOPDE resp. CDS. Odstoupení od Smlouvy představuje Smluvními stranami Smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyslovení nesouhlasu se změnami smluvních podmínek ve VOPDE resp. CDS. Odstoupení je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno Dodavateli, neurčí-li Odběratel pozdější den účinnosti odstoupení. Ode dne účinnosti změny VOPDE resp. CDS do data účinnosti odstoupení od Smlouvy jsou pro smluvní vztah podle Smlouvy změny (nové znění) VOPDE resp. CDS závazné. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti změny VOPDE resp. CDS a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno Dodavateli. Právo odstoupit od Smlouvy Odběrateli nevzniká v případě změny VOPDE resp. CDS v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem a rovněž v případech, kdy se změnou VOPDE resp. CDS nemění smluvní podmínky a/nebo se nemění smluvní podmínky ve vztahu k Odběrateli

9b) Dodavatel je oprávněn, a to i opakovaně zvýšit cenu/y za dodávku elektřiny stanovenou/é Ceníkem produktů Dodavatele pro distribuční oblast a kategorii Odběratele, se kterým je Smlouva uzavřena, sjednaným ve Smlouvě (dále v tomto odstavci jen „Ceník“). Nový Ceník zveřejní Dodavatel nejpozději třicátý den přede dnem účinnosti změny Ceníku (v případě zvýšení ceny), a to způsobem umožňující dálkový přístup (na své webové adrese www.cebud.cz). Odběratel je povinen se se změnami Ceníku seznámit. Odběratel je oprávněn bez uvedení důvodu písemně odstoupit od Smlouvy do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny za dodávku elektřiny v Ceníku. To však neplatí, pokud Dodavatel oznámí Odběrateli zvýšení ceny za dodávku elektřiny v Ceníku nejpozději třicátý den před dnem účinnosti takové změny a současně Odběratele poučí o jeho právu na odstoupení od Smlouvy. V takovém případě je Odběratel oprávněn bez uvedení důvodu písemně odstoupit od Smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti zvýšení ceny za dodávku elektřiny v Ceníku. Neprojeví-li Odběratel včas písemně vůli k odstoupení od Smlouvy, stává se nově stanovená cena elektřiny v Ceníku závazná pro další smluvní vztah podle Smlouvy ode dne účinnosti zvýšení ceny za dodávku elektřiny v Ceníku. To platí i v případě, kdy Odběratel učiní vůči Dodavateli jiné právní jednání, představující akceptaci zvýšení ceny za dodávku elektřiny v Ceníku. Písemné odstoupení představuje Smluvními stranami Smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyslovení nesouhlasu se zvýšením ceny za dodávku elektřiny v Ceníku. Odstoupení je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno Dodavateli, neurčí-li Odběratel pozdější den účinnosti odstoupení. Ode dne účinnosti zvýšení ceny za dodávku elektřiny v Ceníku do data účinnosti odstoupení od Smlouvy je pro smluvní vztah podle Smlouvy závazná nově stanovená cena elektřiny v Ceníku. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny za dodávku elektřiny v Ceníku a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno Dodavateli. Právo odstoupit od Smlouvy Odběrateli nevzniká, pokud se ve vztahu k němu cena za dodávku elektřiny v Ceníku nezvyšuje. Výslovně se konstatuje, že právo odstoupit od Smlouvy rovněž nevzniká v případě změn ceny za službu distribuční soustavy příp. dalších plateb, jak jsou stanoveny ERÚ v Cenovém rozhodnutí ERÚ, na základě rozhodnutí ERÚ či jiného příslušného orgánu ani v případě změn sazby zákonných daní a poplatků nebo zavedení nových zákonných daní a poplatků. Odběratel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že právo odstoupit od Smlouvy nevzniká rovněž v případě, kdy dojde ke zvýšení ceny za dodávku elektřiny v důsledku zvýšení hodnot F PXE CZ BL CAL a/nebo ČNB, použitých při jejím výpočtu dle definic v Ceníku (Ceník „BUDOUCNOST“).

9c) Dodavatel je oprávněn, a to i opakovaně zvýšit cenu/y za dodávku elektřiny stanovenou individuálním ujednáním ve Smlouvě. Novou cenu oznámí písemně Dodavatel Odběrateli nejpozději třicátý den přede dnem účinnosti zvýšení ceny. Odběratel je povinen se se změnami ceny seznámit. Odběratel je oprávněn bez uvedení důvodu písemně odstoupit od Smlouvy do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny za dodávku elektřiny stanovené individuálním ujednáním ve Smlouvě. To však neplatí, pokud Dodavatel oznámí Odběrateli zvýšení ceny za dodávku elektřiny stanovené individuálním ujednáním ve Smlouvě nejpozději třicátý den před dnem účinnosti takové změny a současně Odběratele poučí o jeho právu na odstoupení od Smlouvy. V takovém případě je Odběratel oprávněn bez uvedení důvodu písemně odstoupit od Smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti zvýšení ceny za dodávku elektřiny stanovené individuálním ujednáním ve Smlouvě. Neprojeví-li Odběratel včas písemně vůli k odstoupení od Smlouvy, stává se nově stanovená cena elektřiny závazná pro další smluvní vztah podle Smlouvy ode dne účinnosti zvýšení ceny za dodávku elektřiny stanovené individuálním ujednáním ve Smlouvě. To platí i v případě, kdy Odběratel učiní vůči Dodavateli jiné právní jednání představující akceptaci zvýšení ceny za dodávku elektřiny stanovené individuálním ujednáním ve Smlouvě. Písemné odstoupení představuje Smluvními stranami Smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyslovení nesouhlasu se zvýšením ceny za dodávku elektřiny stanovené individuálním ujednáním ve Smlouvě. Odstoupení je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno Dodavateli, neurčí-li Odběratel pozdější den účinnosti odstoupení. Ode dne účinnosti zvýšení ceny za dodávku elektřiny do data účinnosti odstoupení od Smlouvy je pro smluvní vztah podle Smlouvy závazná nově stanovená cena elektřiny. Výslovně se konstatuje, že právo odstoupit od Smlouvy nevzniká v případě změn ceny za službu distribuční soustavy příp. dalších plateb, jak jsou stanoveny ERÚ v Cenovém rozhodnutí ERÚ, na základě rozhodnutí ERÚ či jiného příslušného orgánu ani v případě změn sazby zákonných daní a poplatků nebo zavedení nových zákonných daní a poplatků. Odběratel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že právo odstoupit od Smlouvy nevzniká rovněž v případě, kdy dojde ke zvýšení ceny za dodávku elektřiny v důsledku zvýšení hodnot F PXE CZ BL CAL a/nebo ČNB, použitých při jejím výpočtu dle definic ve Smlouvě.

10) Všechny písemnosti (požadavky, oznámení, zprávy a pod.), které mají být doručeny mezi Smluvními stranami (dále jen „Podání“), není-li VOPDE nebo Smlouvou určeno jinak, mohou být doručeny alespoň jedním z následujících způsobů:

a) osobním doručením, popřípadě doručením kurýrem; Podání bude považováno za doručené dnem prokazatelného převzetí Podání odpovědnou osobou Smluvní strany, které je Podání určeno (dále jen „příjemce“);

b) doporučeným dopisem na poslední známou adresu příjemce; Podání bude považováno za doručené 3. pracovní den po dni prokazatelného předání Podání držiteli příslušné poštovní licence k doručení příjemci pokud nebude prokazatelně doručeno příjemci dříve;

c) obyčejným dopisem na poslední známou adresu příjemce; Podání bude považováno za doručené 3. pracovní den po dni prokazatelného odeslání Podání příjemci pokud nebude prokazatelně doručeno příjemci dříve;

d) elektronickou poštou (e-mailem) na poslední známou elektronickou adresu příjemce; Podání bude považováno za doručené prvním pracovním dnem následujícím po dni jeho odeslání příjemci pokud nebude prokazatelně doručeno příjemci dříve;

e) doručením do datové schránky příjemce; Podání bude považováno za doručené prvním pracovním dnem následujícím po dni jeho dodání do datové schránky příjemce pokud nebude prokazatelně doručeno příjemci dříve;

Povinnost Smluvní strany doručit Podání příjemci je splněna a Podání považováno za doručené příjemci podle pravidel v písm. b) a c) shora v tomto odstavci i v případě, že držitel poštovní licence Podání vrátí odesílající Smluvní straně jako nedoručené, pokud doručení zmařil svým jednáním či opomenutím příjemce (např. neoznámením nové aktuální adresy resp. příslušného kontaktního údaje. odmítnutím přijetí Podání, jeho nepřevzetím apod.).

11) Odběratel podpisem Smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s tím, že Smlouva obsahuje doložku, která odkazuje na VOPDE a Ceníky Dodavatele, které jsou mimo text Smlouvy a upravují další práva a povinnosti Smluvních stran při dodávce elektřiny, převzal je, porozuměl jim a bez výhrad je akceptuje. Dále Odběratel podpisem Smlouvy stvrzuje, že mu Dodavatel s dostatečným předstihem před uzavřením Smlouvy sdělil veškeré potřebné informace týkající se smluvního vztahu, tak aby jeho podpis vyjadřoval informovaný projev jeho vůle. V případě, že je Smlouva uzavřena s podnikatelem, vylučuje se použití ust. § 1799 a § 1800 NOZ o ochraně slabší strany při uzavírání smluv, jejichž základní podmínky jsou určeny jednou ze Smluvních stran nebo podle jejich pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit (Adhezní smlouvy). Odběratel, který je podnikatelem v této souvislosti není považován za slabší stranu, a to zejména s ohledem na konkurenční podmínky na trhu energiemi. Smlouva neobsahuje žádné obtížně čitelné doložky nebo doložky, které by byly nesrozumitelné nebo které by kterékoliv Smluvní straně působily újmu. Odběratel i Dodavatel v této souvislosti prohlašují, že jim je obsah Smlouvy a každého jejího ustanovení znám a je jim plně srozumitelný.

12) Za platný projev vůle Dodavatele se považuje i takový projev, který je uskutečněn na listině vyhotovené Dodavatelem se skenovaným podpisem oprávněných osob, zastupujících Dodavatele. V případě uzavírání, změny a ukončování Smlouvy je možné vlastnoruční podpis zástupce Dodavatele nahradit faksimilí tohoto podpisu, obdobně lze tak postupovat i v případech následného písemného styku v rámci plnění Smlouvy, pokud není ve Smlouvě nebo VOPDE stanoveno jinak.
Smlouvu může jménem Dodavatele uzavřít také zástupce, který byl k uzavření Smlouvy Dodavatelem písemně pověřen. Na požádání Odběratele se osoba podepisující Smlouvu jménem Dodavatele prokáže písemnou plnou mocí. Pokud za Odběratele při uzavírání, změně nebo ukončování Smlouvy jedná zmocněnec na základě plné moci, může Dodavatel požadovat předložení písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Smlouvu a/nebo dodatek, kterým se Smlouva mění lze uzavřít rovněž telefonicky nebo jinými prostředky komunikace na dálku. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že při aplikaci ujednání v předchozí větě se ustanovení čl. I., odst. 2), druhá věta VOPDE nepoužije, t.j. ujednání v předchozí větě má v případě rozporu před ujednáním ve Smlouvě přednost vyjma případů, kdy je ve Smlouvě použití tohoto ustanovení výslovně vyloučeno. V případě uzavření Smlouvy a/nebo dodatku, kterým se Smlouva mění, telefonicky nebo za použití jiných prostředků komunikace na dálku, poskytne Dodavatel Odběrateli, který je spotřebitelem ve smyslu NOZ na svůj náklad znění uzavřené Smlouvy resp. dodatku a rovněž znění VOPDE, platné pro uzavřenou Smlouvu v textové (tištěné) podobě.

13) Tyto VOPDE jsou platné a účinné pro Smlouvy uzavřené od 1.1.2018.

V Praze dne 1.1.2018

Česká energetická budoucnost s.r.o.

bottom of page